Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden van de PVT, branchevereniging voor kunststofverwerkers

I Toepasselijkheid

Artikel 1:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, aanvaarde orders, opdrachten, regelingen en/of andere overeenkomsten, alsmede op alle onderhandelingen, aangegaan door leden van de PVT, al dan niet via tussenkomst van een gemachtigde, met een derde, met uitsluiting van andere voorwaarden en condities, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk verklaren, dat zodanige andere voorwaarden van toepassing zullen zijn. Mogelijke (algemene) voorwaarden van de contractspartij zijn niet van toepassing. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen. Een wederpartij die eenmaal onder de gelding van de onderhavige voorwaarden heeft gekocht, wordt geacht bij eventueel daarna geplaatste orders stilzwijgend met toepasselijkheid van onze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of een zodanige order schriftelijk is bevestigd.

II Aanbiedingen

Artikel 2:

Aanbiedingen, ongeacht de vorm, zijn altijd vrijblijvend, totdat de daaruit voortvloeiende opdracht op de wijze als omschreven in artikel 7 bindend is geworden.

Artikel 3:

Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt door onjuistheden in door ons verstrekte adviezen en gegevens met betrekking tot te leveren producten, behalve in geval van grove schuld en opzet.

Artikel 4:

Alle tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, modellen enzovoort, door ons vervaardigd in het kader van de opdrachten op bestelling blijven onze eigendom en blijven dat ook nadat de overeenkomst geheel is uitgevoerd. De tekeningen etc. mogen zonder onze schriftelijke toestemming noch geheel, noch gedeeltelijk vermenigvuldigd worden of aan derden getoond of ter hand gesteld, voor welk doel dan ook. Opdrachtgever is tegenover ons aansprakelijk voor schade ontstaan doordat derden tekeningen etc. te zien of in handen krijgen. De tekeningen etc. dienen ons op eerste verzoek onmiddellijk te worden teruggegeven.

Artikel 5:

Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden in gegevens, tekeningen etc. of adviezen, ons door of namens de opdrachtgever verstrekt om daarvan gebruik te maken bij de uitvoering van de overeenkomst. Wij zijn niet verplicht de van de opdrachtgever of via hem van derden ontvangen gegevens of stukken te toetsen en gaan af op de juistheid ervan. Opdrachtgever vrijwaart ons, met betrekking tot het bovenstaande, voor de uit bedoelde onjuistheden voortkomende aanspraken van derden.

Artikel 6:

Alle prijzen gelden voor levering af magazijn dan wel fabriek, inclusief verpakking en exclusief BTW, tenzij anders overeen- gekomen. De goederen zijn, vanaf verlaten van het magazijn dan wel fabriek, voor rekening en risico van onze opdrachtgever, die zich voor dat risico voldoende dient te verzekeren. Wij zijn vrij in de keuze van een doelmatige verpakking en verzending. De voor herhaald gebruik bestemde emballage van onze producten blijft ons eigendom. De afnemer zal deze emballage te onzer beschikking houden. Voor schade of verlies is de afnemer aansprakelijk. Indien met betrekking tot de overeenkomst verschuldigde kosten, zoals vrachtkosten, in- en uitvoerrechten, stations-, opslag-, bewakings-, in- en uitklaringskosten, belasting of andere hef- fingen, na het sluiten van de overeenkomst worden ingevoerd of verhoogd, komen deze ten laste van de opdrachtgever, evenals de gevolgen van gewijzigde wisselkoersen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor goederen, die wij op termijn of op afroep moeten leveren en voor goederen, die wij bij ontvangst van de opdracht niet of slechts ten dele in voorraad hebben en die wij voor zo spoedig mogelijke levering noteren, behouden wij ons het recht voor, zonder nader bericht, de ten tijde der levering geldende prijzen en kosten te berekenen, ongeacht voorafgaande bevestiging.

III Order / Opdracht en andere afspraken

Artikel 7:

Een overeenkomst komt voor ons slechts tot stand met de wederpartij nadat de aan ons gegeven opdracht schriftelijk, zonder enig voorbehoud, door ons is aanvaard respectievelijk bevestigd. Onze opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij door de wederpartij binnen 5 werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging aan ons uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt bericht. Het vorenstaande geldt evenzeer voor het tot stand komen van nadere overeenkomsten en voor het wijzigen van bestaande overeenkomsten.

Artikel 8:

Indien na het aanvaarden van een order of verkoop door ons omstandigheden optreden die invloed hebben op de kostprijs, zoals veranderingen in de prijzen van grondstoffen of in de te leveren zaken zelf, in lonen, in valutakoersen, in invoerrechten enzovoort, dan zijn wij gerechtigd die prijswijzigingen aan onze opdrachtgever door te berekenen. De opdrachtgever wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 9:

Na het aanvaarden van de order worden wijzigingen, opgegeven door onze opdrachtgever, pas door ons doorgevoerd indien zij schriftelijk door ons zullen zijn bevestigd. Indien wij, om moverende redenen onzerzijds, besluiten de opgegeven wijzigingen niet door te voeren, zal de opdrachtgever nimmer gerechtigd zijn de overeenkomst gedeeltelijk of geheel te ontbinden en blijft de opdrachtgever onverkort aansprakelijk voor betaling van de koopsom, dan wel naar keuze door ons van de reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag uit hoofde van onze winstderving en leegloopverliezen. Annulering c.q. ontbinding is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming onzerzijds. Bij annulering c.q. ontbinding door de opdrachtgever is deze gehouden alle door ons reeds gemaakte kosten, alsmede onze winstderving en leegloopverliezen te vergoeden. Indien er een redelijk vermoeden bestaat dat de financiële positie van de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, zijn wij te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling dan wel zekerheid te vragen voor betaling van de koopsom. Wij zijn tussentijds gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten
tot dat aan de gevraagde betaling of zekerheid is voldaan. Indien binnen 10 werkdagen na het verzoek om betaling te doen/zekerheid te stellen daaraan niet is voldaan, is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, en kan de overeenkomst door ons zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk ontbonden worden. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten, schade en winstderving voortvloeiende uit de opdracht en uit de tussentijdse beëindiging.

Artikel 10:

Het staat ons vrij, voor de uitvoering van deze order, derden in te schakelen. IV Bepalingen omtrent het product

Artikel 11:

Wij worden geacht aan onze verplichtingen ten aanzien van de te leveren hoeveelheid product te hebben voldaan, wanneer wij 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid afleveren.

Artikel 12:

Door onze opdrachtgever of namens hem, aan ons ter beschikking te stellen onderdelen die op, in of aan het door ons te vervaardigen product moeten worden aangebracht of verwerkt, moeten aan ons de benodigde hoeveelheid met een toeslag van 10% tijdig, gratis en franco aan onze fabriek worden geleverd. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de aldus door derden aan ons ter beschikking gestelde onderdelen of andere goederen en voor de goede toepasbaarheid daarvan. Wij gaan er zonder enig onderzoek van uit, dat deze onderdelen etc. zonder meer in, op of aan het te vervaardigen, opgedragen product toepasbaar, te monteren of te verwerken zijn, behoudens andersluidende, schriftelijk overeengekomen bepalingen. Indien bedoelde onderdelen te laat worden geleverd, dan wel door ons niet te verwerken zijn en dit productiestilstand tot gevolg heeft, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle door ons als gevolg van deze stilstand geleden schade.

Artikel 13:

Wij nemen het te vervaardigen product eerst in productie, wanneer de door ons verstrekte proefserie door de opdrachtgever is goedgekeurd en hij ons schriftelijk zulks heeft bericht, dan wel wij die goedkeuring schriftelijk hebben bevestigd.

V Garantie

Artikel 14:

Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staan wij in het geval van door of namens ons vervaardigde producten in voor zowel de deugdelijkheid van de door ons geleverde producten, als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of gebouwde materiaal in die zin dat bij gespecificeerde producten de deugdelijkheid van de specificatie van te voren moet zijn gedefinieerd. In geval van de levering, in het kader van de handel, van door derden vervaardigde complete producten staan wij er slechts voor in dat de geleverde producten qua specificatie en materialen voldoen aan hetgeen tussen partijen is overeengekomen. Gebreken aan matrijzen en daardoor geproduceerde producten, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen vier maanden, gerekend vanaf de dag van verzending, zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door ons ontworpen constructie dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, zullen door ons worden hersteld. Wij zijn niet gehouden tot het doen van enige verdere vergoeding van schade, directe of indirecte, geleden door de opdrachtgever of door enige derde. Klachten met betrekking tot verzonden facturen zullen slechts in behandeling worden genomen, indien en voor zover deze klachten binnen 10 werkdagen na ontvangst van de factuur door de afnemer bij het lid van de PVT schriftelijk zijn ingediend. Ten aanzien van het gebruik van de door ons in ons bedrijf gemaakte matrijzen geldt een garantieperiode van twee jaren, danwel is geldend het uitdrukkelijk overeengekomen aantal te produceren kunststofproducten. De voormelde door ons gegeven garantie geldt niet: a. voor gebreken die het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen en/of onderdelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld respectievelijk voorgeschreven; b. voor gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verzuim door/aan de zijde van de opdrachtgever of diens personeel; c. voor gebreken die te wijten zijn aan normale slijtage, on- juiste behandeling, buitengewone belasting of gebruik van ongeschikte bedrijfsmiddelen en corrosieve chemicaliën; d. bij verandering van de matrijzen, buiten onze opdracht door derden uitgevoerd.

VI Matrijzen

Artikel 15:

Indien wij voor vervaardiging van een matrijs, vorm, hulp- gereedschap e.d. moeten zorgdragen, beginnen wij eerst met de vervaardiging nadat onze opdrachtgever ons daarvoor de gevraagde tegemoetkoming in vervaardigingskosten heeft betaald. Evenzo vangen wij eerst met wijzigingen, verbeteringen of reparaties aan matrijzen etc. aan, nadat de hiervoor door ons bepaalde verschuldigde (zo nodig geschatte) kosten zijn voldaan. Is voor de werkzaamheden (nog) geen prijs uitdrukkelijk overeengekomen, dan betaalt de opdrachtgever ons op eerste verzoek een door ons vast te stellen voorschot op de kosten.

Artikel 16:

Matrijzen etc. door ons vervaardigd dan wel geheel of ten dele naar onze aanwijzingen vervaardigd, waarvoor onze opdrachtgever de overeengekomen kosten betaald heeft, gaan op het ogenblik dat deze door ons voor de vervaardiging van het product in gebruik worden genomen, over in eigendom van de opdrachtgever. Deze matrijzen etc. worden evenwel door ons bewaard indien zij niet voor de productie worden gebruikt en behoeven niet eerder aan de opdrachtgever – op zijn schriftelijk verzoek – te worden teruggegeven dan na verloop van twee jaren na aflevering en/of betaling van de laatste door hem bij ons gedane bestelling van producten, met deze matrijzen etc. vervaardigd. De opdrachtgever is gehouden om binnen drie jaar na aflevering van de laatste bestelling, de matrijzen etc. bij ons op te halen. Indien dit niet tijdig is geschied, wordt door ons schriftelijk een termijn gesteld, waarbinnen de zaken alsnog kunnen worden opgehaald. Indien de opdrachtgever niet tijdig reageert, kunnen de matrijzen etc. door ons vernietigd worden, zonder dat wij dientengevolge gehouden zijn enige vergoeding aan de opdrachtgever te betalen. De opdrachtgever is gehouden de kosten die wij vanwege de vernietiging moeten maken, te betalen.

Artikel 17:

In gevallen waarin onze opdrachtgever de matrijs etc. levert, worden deze op zijn verzoek geretourneerd, echter eerst nadat al onze vorderingen, uit welke hoofde dan ook, zijn betaald.

Artikel 18:

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, vermissing of beschadiging van matrijzen, behalve in geval van grove schuld of opzet. Indien in voornoemde situaties sprake is van grove schuld en/of opzet van hulppersonen, niet zijnde ondergeschikten, wordt aansprakelijkheid onzerzijds eveneens uitgesloten. Indien wij in de situaties als bedoeld in dit artikel aansprakelijk zijn, dan zal de schadevergoeding zich beperken tot herstel dan wel tot vervanging van de matrijs, te bepalen naar onze keuze.

Artikel 19:

Voor zover wij op de aanbieding of orderbevestiging hebben aangegeven voor welk aantal slagen of producten een matrijs etc. normaal bruikbaar zal zijn, wordt de matrijs etc. na dat aantal stuks, respectievelijk na de productie van dat aantal stuks, geacht niet meer voor verdere productie geschikt te zijn. Heeft zulk een opgave bij de offerte of orderbevestiging niet plaatsgevonden,
dan zullen wij, zodra ons blijkt dat een matrijs etc. niet meer voor een economisch verantwoorde productie geschikt is, daarvan kennis geven aan de opdrachtgever. In dat geval worden hem tevens de kosten, verbonden aan de reparatie of vervanging, opgegeven. Bij de beoordeling van een economisch verantwoorde productie dient mede in overweging te worden genomen de voortschrijding van de technologie en de aanpassing van het bedrijf daaraan, zowel met betrekking tot het volume als de arbeidsintensiteit. Zolang een matrijs etc. naar de hierboven vermelde maatstaven nog voor productie geschikt is en zich bij ons in bewaring bevindt, zijn bij regelmatige nabestellingen van de ermede te vervaardigen producten, de onderhoudskosten voor onze rekening gedurende een periode van twee jaar na het eerste gebruik. Matrijzen etc. die naar voormelde maatstaven niet meer voor productie geschikt zijn, behoeven door ons niet meer te worden teruggegeven en mogen door ons vernietigd worden zonder dat wij daardoor tot enige schadevergoeding jegens de opdracht- gever gehouden zijn.

VII Levering

Artikel 20:

Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven en zijn geen fatale termijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de opgegeven levertijd. Overschrijding van de levertijd door welke oorzaak ook, zal de opdrachtgever geen recht geven op schadevergoeding, noch op niet nakoming van enige terzake op hem rustende verplichting. Ontbinding door de opdrachtgever is mogelijk onder de voor- waarden die gelden voor annulering, zoals neergelegd in art. 9. Wij zijn gerechtigd een bestelling in zijn geheel dan wel achtereenvolgens in gedeelten af te leveren. In het laatste geval zijn wij gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de opdrachtgever te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang een deelzending door de opdrachtgever niet wordt betaald en/of de opdrachtgever aan andere verplichtingen voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst of (een) vroegere overeenkomst(en) niet voldoet, zijn wij niet tot het leveren van een volgende deelzending verplicht en zijn wij gerechtigd om de overeenkomst(en) voor zover deze nog niet is (zijn) uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling van de opdrachtgever, te ontbinden, met behoud van ons recht op schadevergoeding en zonder dat de opdrachtgever enig recht op schadevergoeding of anderszins kan doen gelden.

VIII Eigendomsvoorbehoud en risico

Artikel 21:

De eigendom van de door ons geleverde zaken gaat eerst op de opdrachtgever over nadat deze zal hebben voldaan aan al zijn verplichtingen ten opzichte van ons, strekkende tot betaling van overeengekomen tegenprestaties alsmede tot betaling van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van overeenkomsten. Wanneer de opdrachtgever zaken onder zich heeft waarvoor wij het eigendomsvoorbehoud kunnen uitoefenen, is de opdrachtgever op eerste verzoek van ons gehouden, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, de zaken aan ons af te geven. De opdrachtgever is voorts gehouden betreffende zaken apart te houden en als afkomstig van ons te waarmerken. De zaken als vallende onder het eigendomsvoorbehoud van ons mogen nimmer worden verpand of anderszins aan derden tot zekerheid worden overgedragen, huurkoop en/of huurverkoop hieronder begrepen en evenmin mogen zij op enigerlei wijze worden verkocht dan wel vervreemd dan wel bezwaard dan wel verplaatst naar een andere locatie dan overeengekomen. De kosten van het uitoefenen van het eigendomsvoorbehoud zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever is gehouden ervoor zorg te dragen dat de zaken die onder ons eigendomsvoorbehoud vallen, verzekerd zijn tegen risico’s waartegen verzekering gebruikelijk is (brand, diefstal, water- en stormschade, hier nadrukkelijk onder begrepen) of door ons wenselijk wordt geoordeeld. De opdrachtgever is verplicht ons terstond op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel ons eigendomsvoorbehoud rust. Wij zijn gerechtigd om, in geval van niet-tijdige afname en/of niet behoorlijke nakoming van op de opdrachtgever rustende verplichtingen alsook in het geval de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt dan wel op eigen verzoek dan wel op verzoek van een derde in staat van faillissement wordt verklaard dan wel indien er op enigerlei wijze beslaglegging op zijn roerende en/of onroerende zaken of andere goederen plaatsvindt, alsmede indien de opdrachtgever zijn bedrijf stillegt dan wel dreigt stil te leggen dan wel zijn crediteuren benadert in het kader van een schuldsaneringsregeling/afbetalingsregeling, dan wel indien wij in alle redelijkheid ervan uit mogen gaan dat enige van de hiervoor genoemde situaties zich op zeer korte termijn zal gaan voordoen, de opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, om iedere verdere levering van zaken dan wel te verrichten diensten op te schorten alsook om onze eventuele betalingen op te schorten alsook iedere met de opdrachtgever gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door enkele schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever, zulks onverminderd de aan ons toekomende rechten zoals het recht tot volledige schadevergoeding en/of terugname van zaken. De opdrachtgever stemt hiermee bij voorbaat in en verleent ons nu reeds voor die situatie toegang tot zijn terreinen en opstallen voor terugname van de door ons geleverde maar nog niet betaalde zaken. Onze vordering op de opdrachtgever wordt in alle vorenstaande gevallen geheel en direct opeisbaar.

IX Overmacht

Artikel 22:

Indien zich ten aanzien van ons een overmachtsituatie voordoet, waaronder mede wordt begrepen storingen in het bedrijf, of in de aanvoer van producten, materialen, grondstoffen of hulpmiddelen, alsmede indien zich omstandigheden voordoen, waardoor levering voor ons onredelijk bezwarend en/of onevenredig zwaar wordt, zijn wij gerechtigd de levering hetzij gedurende een door ons te bepalen redelijke termijn op te schorten, hetzij – ofwel na verloop van de aangegeven redelijke termijn ofwel direct – de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden door een schriftelijke gemotiveerde verklaring, zulks zonder dat opdrachtgever daaraan enige aanspraak op vergoeding van door haar geleden of te lijden schade kan ontlenen. Indien daarbij sprake is van gedeeltelijke uitvoering, zal de opdrachtgever de aan ons opgekomen kosten en/of een evenredig deel van de totale prijs verschuldigd zijn, uiteraard tegen levering van de door ons vervaardigde zaken. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, hoe ook genaamd, voor de opdrachtgever of voor derden door opschorting of annulering als gevolg van voormelde overmacht.

X Rechten van intellectueel eigendom

Artikel 23:

In geval van fabricage door ons van artikelen naar tekeningen, monsters, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin van het woord, van onze opdrachtgever ontvangen of via hem van derden, staat onze opdrachtgever er voor in dat door de vervaardiging en/of levering van die artikelen geen octrooimerken of gebruiksrechten, handelsmodellen of enig ander recht van derden wordt aangetast en vrijwaart onze opdrachtgever ons geheel tegen alle aanspraken en daarmee gemoeide kosten daaruit voortvloeiend. Indien een derde op grond van enig beweerd recht als bedoeld tegen de vervaardiging en/of levering bezwaar maakt, zijn wij zonder meer en uitsluitend op grond daarvan gerechtigd, terstond de vervaardiging en/of levering te staken en van onze opdrachtgever vergoeding van gemaakte kosten te verlangen, onverminderd onze aanspraken op eventuele verdere schadevergoedingen, zonder dat wij tot enige schadevergoeding aan hem gehouden zijn. Wij zijn verplicht de opdrachtgever terstond in kennis te stellen
indien derden bezwaren maken tegen de vervaardiging en/of levering van voor hem bestemde goederen. De intellectuele eigendom van de door ons vervaardigde ge- schriften, tekeningen, monsters, modellen of andere zaken blijven aan ons voorbehouden, ook na levering aan de opdrachtgever. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door inbreuk op onze rechten van intellectuele eigendom, gepleegd door middel van de door ons aan hem geleverde zaken. De opdrachtgever is verplicht ons direct op de hoogte te stellen, zodra hem enige inbreuk op onze rechten bekend is.

XI Reclames

Artikel 24:

De opdrachtgever dient bij ontvangst te onderzoeken of de hoeveelheid geleverde producten juist is. Reclame over de geleverde hoeveelheid dient te geschieden per omgaande nadat opdrachtgever de hoeveelheid redelijkerwijs had kunnen onderzoeken, doch dient uiterlijk binnen 5 werkdagen na levering van de producten te zijn ontvangen. Bij gebreke van tijdige reclame wordt de hoeveelheid als vermeld op de vrachtbrief, de afleveringsbon of een dergelijk document geacht door de opdrachtgever als juist te zijn geaccepteerd. Alle reclames over eventuele onjuiste uitvoering van de orders, of over de kwaliteit van de geleverde producten, moeten schriftelijk geschieden binnen acht dagen na aflevering. Bij gebreken in de zin van art. 14 dient de opdrachtgever binnen 48 uur nadat hij meent een gebrek te hebben geconstateerd, ons daarvan bij aangetekend schrijven op de hoogte te brengen. Wanneer de voormelde termijnen zijn verstreken, wordt de opdrachtgever geacht het geleverde volledig te hebben aanvaard. Reclames buiten de voormelde termijnen behoeven door ons dan ook niet meer in behandeling te worden genomen. Indien tijdig is gereclameerd en nadat bewezen is dat de producten materiaal- of fabricagefouten vertonen, zullen wij naar onze keuze ofwel voor kosteloze reparatie ofwel voor gehele of gedeeltelijke gratis herlevering zorgdragen. In geval van de levering in het kader van de handel van door derden vervaardigde complete producten zullen wij naar onze keuze zorg dragen voor een gehele of gedeeltelijke gratis herlevering, dan wel zullen wij de geleverde zaken terug nemen onder creditering van de opdrachtgever. Tot enigerlei verdere verplichtingen zijn wij niet gehouden, met name niet tot het vergoeden van schade. Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten, schaden en rente welke voor de opdrachtgever of voor derden mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van daden of nalatigheid van personen in onze dienst of van tekortkomingen van de goederen die door ons aan de opdrachtgever geleverd zijn. Wij zijn slechts gehouden te leveren volgens de bij het plaatsen van de orders overeengekomen specificaties. Voor de toepasselijkheid van de geleverde producten voor de door de opdrachtgever bedoelde of welke andere van de specificaties afwijkende doeleinden dan ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Reclames worden niet in behandeling genomen wanneer de opdrachtgever op enigerlei wijze nalatig is gebleven met zijn tot dan toe ontstane verplichtingen jegens ons uit enige overeenkomst. De opdrachtgever vrijwaart ons tegen alle aanspraken tot het vergoeden van enige schade, van derden, die voortvloeien uit deze overeenkomst.

XII Betaling

Artikel 25:

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum of wanneer een kortere termijn is vermeld, binnen die termijn. Bij overschrijding van deze termijn is de koper van rechtswege in verzuim, door het enkele verstrijken van deze betalingstermijn, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling dan wel mededeling behoeft plaats te vinden. In dat geval wordt de uitvoering van alle voor de opdrachtgever aanvaarde opdrachten opgeschort totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, dan wel tot een door ons te stellen termijn. Wordt deze termijn overschreden, dan zijn wij gerechtigd de bedoelde opdrachten niet uit te voeren en schadevergoeding te vorderen. Van het ogenblik af dat de betaling moet zijn geschied, is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1,5% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van een maand waarmede de vervaldatum wordt overschreden. Betalingen dienen te geschieden door middel van bank- of giro- overschrijving. De opdrachtgever is zonder enige in gebreke stelling in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn, alsmede ingeval van (aanvraag van) faillissement of surseance van betaling, onder curatele- of onder bewindstelling en liquidatie. Alle kosten, met name de buitengerechtelijke, en de gerechtelijke ter incassering van onze vordering, verband houdende met de te late betaling, komen voor rekening van de opdrachtgever, die in verzuim is tegen de werkelijk gemaakte kosten. De buiten- gerechtelijke kosten zullen 15% bedragen over het verschuldigde bedrag. Wij hebben het recht te bepalen op welke schulden betalingen worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst worden aangemerkt in mindering op de rente en de door ons gemaakte kosten. Wij hebben te allen tijde het recht nadere zekerheden te verlangen van de opdrachtgever voor de betaling. Indien binnen 10 werkdagen na het verzoek om zekerheid te stellen daaraan niet is voldaan, is de opdrachtgever zonder nadere aankondiging in verzuim en wordt de opdracht beschouwd als te zijn beëindigd c.q. wordt de overeenkomst beschouwd als te zijn ontbonden. De opdrachtgever is aansprakelijk voor al onze kosten en schade voortvloeiende uit de opdracht en de tussentijdse beëindiging. Wij zijn gerechtigd om van de opdrachtgever te vorderen dat deze een cessieakte tot overdracht van zijn vordering(-en) op zijn afnemer ondertekent, waartoe de opdrachtgever zich jegens ons, indien wij dit vorderen, verplicht, zulks tot zekerheid van de betaling van de schuld(en) van de opdrachtgever aan ons.

XIII Toepasselijk recht

Artikel 26:

Op de door onze voorwaarden beheerste overeenkomsten en op overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, hetgeen eveneens onverkort geldt voor gevoerde onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, aanvaarde orders, opdrachten en dergelijke. Alle geschillen, die tussen de leden van de PVT en de opdrachtgever mochten ontstaan, betreffende de uitvoering van de door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten, aanbiedingen, offertes, aanvaarde orders, opdrachten en dergelijk alsmede gevoerde onderhandelingen, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de verkoper gevestigd is. Verkoper blijft echter steeds bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

XIV Deponering en ingang geldigheid

Artikel 27:

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage, dossiernummer 27177181, en zijn geldig met ingang van 1 november 2011. Wij zijn bevoegd tot wijziging van deze leveringsvoorwaarden. De wijzigingen treden direct in werking, in dier voege dat hieraan terugwerkende kracht toekomt, indien en voor zover de klant hierdoor niet wordt benadeeld. Nietigheid, vernietiging van een deel van de algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid, vernietiging van alle delen van deze algemene voorwaarden tot gevolg. Den Haag, 2011